TeoPedaMedica © 2013

 

Nyheter

 

Aqua Gymträning

 

Mindfulskola

 

AquaTerapeut

 

 

 

 

 

 

 

Kurser

 

 

Jag erbjuder både egna kurser och kan hjälpa kunder med att ta fram branschrelatrerade kurser utifrån behov och intresse.

 

Några av mina egna kurser/tester/utbildningar finns att läsa om nedan.

 

_________________________________________________________

 

Aqua Gym

Allsidig styrketräning i vattnet!

 

Besväras du av smärttillstånd? Eller är du allmänt intresserad av att träna upp din kropp?

 

Prova en skonsam och rolig träningsform. Med hjälp av aqua-gymstick kan du styrketräna i bassängen.

 

Aqua gymstick tränar upp din styrka, koordination och balans.

 

Du får även möjlighet att träna aqua–mindfulness.

Vi inleder och avslutar varje pass med yogapass i bassängen.

 

Träningstillfällen i Vara badhus våren 2013; 28/4, 5/5, 12/5, 19/5 och 26/5 kl 16-17. Priset för samtliga tillfällen är 750 kronor.  

 

____________________________________________________ 

 

 

Hälsoprofilsbedömning

 

Medvetandegörande kommunikation
HälsoprofilbedömningTM HPB, är en fungerande metod för att motivera människor till förändringar i livsstilen. Begreppet Medvetandegörande Kommunikation lanserades i Malmgrens/Anderssons medicinska doktorsavhandlingar redan 1987. Den bärande idén är att få en deltagare i en HPB att bli medveten om sambandet mellan de egna hälsovanorna och hälsoupplevelserna resp mätvärden i form av vikt, konditionsnivå och ev blodtryck. Resultatet i en HPB skapar ett beslutsunderlag för deltagaren, som genom ett eget val och ett eget beslut tar egenansvar för en förändring av sin livsstil. Ambitionerna tar konkret form i ett skriftligt förändringskontrakt, "Min framtida Hälsoprofil".

Ge företag underlag för hälsoutveckling
HPB är också en utmärkt metod på gruppnivå där syftet är att kunna ge företag underlag för specifika
hälsoutvecklande åtgärder, t ex att öka de anställdas motionsvanor. Med hjälp av HPB genomförs nulägesanalys, uppföljning och utvärdering av insatta friskvårdsåtgärder. En mycket viktig del i konceptet är att uppföljning av genomförda HPB sker så att hälsoutvecklingen kan konstateras.

 

Metoden HPB
HPB innehåller frågor om hälsovanor och hälsoupplevelser. Frågorna kombineras med konditionstest på cykelergometer och mätningar av skelett, vikt och blodtryck. Med dessa data som underlag sätter individen upp mål för sin livsstil, genomför olika aktiviteter som leder till målet och följer därefter upp resultatet med en ny HPB.

Beprövad erfarenhet

HPB har sin tvärvetenskapliga grund i en väl utvecklad beteendemedicinsk teori, en bred internationell forskning och Malmgrens och Anderssons egen forskning. En forskning som är dokumenterad i deras egna doktorsavhandlingar i medicinsk vetenskap, dels i "På jakt efter hälsoprofilen", en C och D-uppsats, samt i utvärderingen av kampanjen "Piggare med Corren". Sedan 1984 har Malmgren och Andersson tillsammans med Artur Forsberg vid fyra tillfällen HPB vilar på en väl beprövad erfarenhet. Vid Friskvården på Saab AB i Linköping har under mer än 30 års tid närmare 30 000 tester på cykelergometer genomförts som ett led i utvecklandet av ett banbrytande friskvårds och rehabiliteringsarbete. På Hälsoprofilcentrum i Stockholm pågick den praktiska utprovningen av HPB i närmare 10 år. Utprovningen sker framför allt också via alla utbildade hälsoprofilbedömare, idag närmare 15 000.

 

Tvärvetenskap
                                                                        

Utveckling och förankring i forskning
HPB har en fortsatt utveckling och förankring i forskning. Förändringar i metoden sker i samband med årliga seminarier sedan 1990, tillsammans med auktoriserade hälsoprofilbedömare. Förändringarna provas praktiskt
under ett kvartal av våra ca 150 flitigaste hälsoprofilbedömare och ett remissförfarande avslutar det årliga
förändringsarbetet.

 

Källa: www.hpinordic.se

 

 

_____________________________________________________________________________________________________

 

Livsstilprofilen

 

Livsstilprofilen (LP) är ett instrument som är framtaget i syfte att få en mått på hur det är ställt med den egna fysiska och psykiska hälsan. De flesta företag är idag kopplade till företagshälsovården och får genom denna ett mått på de anställdas hälsa. Men dessa hälsotester är begränsade till ett fåtal medicinska tester som genomförs och återkopplas till arbetstagaren.

 

Livsstilsprofilen vill skilja ut sig från företagshälsans tester genom att även väva in fysiska mätdata kring (kroppssammansättning); benmassa, fettfri kroppsmassa, basal metabolism och % vatten i kroppen, bålstyrka, arm och benstyrka, rörlighet och konditionsvärde.

 

Livsstilsprofilen tar även upp mätdata om den psykiska profilen genom testet Mental Mind Scale (MMS). Testet innehåller 48 frågor uppdelade på fyra huvudaspekter; självhävdelse, självkontroll, tillit och kompetens. Syftet med testet är att bedöma individens funktionella och dysfunktionellatankemönster, som även har betydelse för individens självbild.

 

Ytterligare ett test som ingår i livstilsprofilen är AUDIT, ett test som mäter eventuell risk/problemrelaterad alkoholkonsumtion. Testet används redan idag av en del större företag som ett led i företagens drogpolicy.

 

Genom att tidigt upptäcka ett riskbeteende kan man på ett tidigt stadium medvetandegöras över problemen och få hjälp och stöttning i tid. Samtliga mätdata kan predicera eventuella hälsorisker på ett tidigt stadium och syftar åt att hjälpa individen att styra hälsan mot den friska polen och en utveckling mot ett framtida friskt och vitalt åldrande.

 

 Innehåll:

Hälsotest:

Livsstilssamtal                                                     

 

Fysiska tester:

Vikt                                                                        

Hälsosamt kroppsfett                                             

Hälsosamt kroppsvatten                                              

Visceralt fett                                                          

Fysisk status/fettfri kroppsmassa

Benmassa

Blodtryck

Bukomfång

BMI

 

Rörlighets test:                                                  

Rörlighet i axlar och rygg                                      

                                                                           

Benstyrka/kondition:                                        

Årstands step-up                                                  

Walk test                

 

Arm och bålstyrka

Sit-ups

Push-ups

 

Psykiska test:

Mental Mind Scale

AUDIT

 

Kostnad

Livstilsprofilen tar ca 30-45 min att genomföra och kostar per deltagare 500 kr inkl moms, testmaterial och resor.  

 

_______________________________________________________

 

 

Idrottspsykologi för idrottslärare - Om casemetodik i undervisningen

 

Ämnet idrott och hälsa i svensk grund– och gymnasieskola betonar allsidiga rörelser och ett hälsofrämjande perspektiv, där det fysiska psykiska och sociala välbefinnandet sätts i fokus. För att nå målen i ämnet tillämpas såväl praktiska lektioner där rörelsen tar sig uttryck i olika idrotter och lekar. Men även teoretiska pass där diskussioner om hälsa och etik lyfts fram som viktiga moment. Som ett led i den teoretiska undervisningen kan man med fördel tillämpa casemetodik, för att väcka elevernas intresse över frågor som hänger ihop med kroppsideal, självbild och livsstil.

 

Utbildningsprogram

 

Tema:

Idrottspsykologi för idrottslärare i grund (senare år) och gymnasieskolan

 

  • Anorexia, bulimi och ortorexi – teoretiska och praktiska tillämpningar
  • Självskadebeteende – Existentiell vilsenhet och rop på mening?
  • Att motivera till fysisk aktivitet – från homo zappiens till homo ludens
  • Casemetodik i undervisningen

 

 

Kostnad

Utbildningsdagen genomförs på er skola, i lokal anpassad för ändamålet. Priset inklusive

material är 4200 kr, exklusive moms. Tid: enligt överenskommelse.

 

______________________________________________________________________

 

HÄLSOMEDVETEN ARBETSPLATS


HälsoMedveten Arbetsplats riktar sig till samtliga personal på arbetsplatsen. Syftet med detta utbildningspaket är att skapa medvetenhet över hälsans betydelse för individen, gruppen och organisationen sett ur ett hållbart utvecklingsperspektiv. Efter genomgången utbildning blir arbetsplatsen en diplomerad HälsoMedveten Arbetsplats, en arbetsplats som arbetar långsiktigt med att förebättra och främja hälsan för personalen.

 

Följande föreläsningar och tillämpningar ingår i utbildnings-paketet:

* Hälsofrämjande arbetsplats – teoretiska och praktiska verktyg,

* Stress och stresshantering – teoretiska och praktiska verktyg,

* Kost och motion på arbetsplatsen – vad vet vi och vad kan vi göra,

* Hälso – friskvårdsprofiler praktiska verktyg,

* Att inventera friskfaktorer på arbetsplatsen - workshop,

* Hälsobokslut – pengar att tjäna på friskvårdssatsningar.

 

HälsoMedveten Arbetsplats bör ses som en viktig del i alla arbetsplatsers utvecklings-och arbetsmiljöarbete. Men ska också ses som en viktig organisatorisk investering, som i sin avkastning ska ge en friskare personal  och färre sjukskrivningar. Arbetsmetodiken tar avstamp ifrån tre systemnivåer; organisation, grupp och individ. Syftet är att skapa synergieffekter mellan dessa tre systemnivåer som på ett långsiktigt sätt ska förbättra, förädla och förvalta den goda och sunda arbetsmiljön.

 

Personalen är verksamhetens viktigaste resurs, men bara om den är frisk. Även en liten funktionsnedsättning kan ge ett individuellt effektbortfall på mellan 10-20%. Detta betyder att varje individ som dras med någon  typ av mindre allvarlig skada måste bli kompenserad av andra medarbetare. Arbetsuppgifterna måste ju fortfarande utföras utifrån verksamhetens mål och resultatuppfyllelse.

 

Sådana verksamheter dras oftast med höga sjukskrivningstal och personalrörlighet. Bättre då att gå in i tid och stärka personalen hälsa och tolerans mot fysisk och psykisk belastning. Tänk på att för varje satsad krona får du 9 kr tillbaka! En schysst investering, som är svår att argumentera mot, eller?

 

Att genomgå kunskapspaketet Hälsomedveten Arbetsplats ger:

* Inspiration och kompetensutveckling för all personal.

* Medvetenhet om hälsans betydelse för måluppfyllande och resultatutfall.

* Olika friskvårdande verktyg som bidrar till en god livsstil och

   medvetenhet.

* Friskare personal och färre sjukskrivningar.

 

Att bli diplomerad HälsoMedveten Arbetsplats höjer kvaliteten och stärker verksamhetens profil.

 

Kostnad

Utbildningspaket HälsoMedveten Arbetsplats (HMA) kostar 45 000 kr inkl. moms. I paketet ingår samtliga 5 moduler som finns specificerande ovan. Man kan även som arbetsplats beställa enskilda moduler.  Priset är då 9000 kr inkl. moms per modul.

 

Utbildningspaketet tar 3 dagar i anspråk och kan delas upp under en längre eller kortare period. Modulen hälso/friskprofilen är  beräknad på 18 personal. Priset kan därför komma att korrigeras beroende på antalet deltagare. Kostnaden är för denna modul 500kr/deltagare.

 

Kontakta mig för inledande diskussion. Jag kommer gärna ut till arbetsplatsen och berättar mera om utbildningskonceptet.

 

 

______________________________________________________________________________ 

Utbilda dig till AquaTerapeut

AquaTerapeut

Tycker du om vatten och gärna skulle vilja lära mer om hur man leder olika typer av vattenpass för vuxna och äldre. Passa på och utbilda dig till AquaTerapeut.

Många vuxna och äldre med eller utan olika sjukdomstillstånd mår mycket bättre de när får röra sig i vatten.  Träning i vatten är ett skonsamt sätt att sätta kroppen i rörelse.

För att nå effekt och förbättring av cirkulationsorgan och muskulatur krävs goda kunskaper om människokroppen, träningslära, medicinska sjukdomstillstånd och bassängsäkerhet. 

Utbildningen AquaTerapeut förser dig med denna kunskap. En kunskap som gör skillnad. 

Det skall understrykas att denna utbildning inte ger legitimitet att behandla nedanstående sjukdomstillstånd. Syftet med utbildningen är att lära ut hur man med vatten som skonsam träningsform kan bidra till att lindra vissa besvär/symptom vid redan ställda diagnoser och där inga hinder föreligger från sjukvårdspersonal att genomföra vattenträning.   

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till badpersonal, friskvårdsledare, idrottsledare/lärare, hälsopedagoger, sjukgymnaster och andra intresserade av vattenaktivitet och hälsa.

Utbildningens innehåll

 Humanbiologi:

·         Central och perifer påverkan

·         Muskelfysiologi

·         Funktionstester

·         Biomekanik/träningslära

Aqua-träning:

·         Aqua bike

·         Aqua gymstick

·         Aqua mindfulness

Bassängsäkerhet:

·         Ledarskap och säkerhet

·         Temperatur/värmeväxling

·         Sjukdomstillstånd

·         Testlära/HLR utbildning

Sjukdomstillstånd:

·         Obesitas (Fetma)

·         Diabetes typ 1 och 2

·         Hypertoni (högt blodtryck)

·         Ryggbesvär

·         Osteoporos

·         Artros

·         Ångest

·         Depression

Studieort

Vara badhus. Övernattningsmöjligheter finns på Vara folkhögskol (vandrarhemmet).

Kursstart

Utbildningen är planerad att genomföras under vårterminen. 20-21 april, 18-19 maj och 1-2 juni.  

Omfattning

Vi träffas under 6 tillfällen (tre helgdagar). Träffarna infaller under helg; lördag och söndag och innehåller kortare teoretiska pass med mycket vattenträning. Efter genomfört kunskapsprov erhålls diplom.

Upplägg

Dag 1-2
09.30 - 10.30. Teori genomgång.
10.30 - 11.00. Fika
11.00 - 12.00  Landträning, funktionstester och träningsprogram.
12.00 - 13.00  LUNCH.
13.30 - 16.00. Vattenträning.

Kursavgift

Utbildningen kostar 8500 kr/pers. inkl. moms och utbildnings-material (utbildningspärm, HLR-utbildning, aqua-bike, aqua gymstick och träningsprogram).

Kursutbildare

Håkan Nilsson är med.kand. i humanbiolog, fil.mag. i idrottsvetenskap med neuropsykologi och fil.mag. i utbildningsledarskap med hälsopsykologi. Håkan Nilsson har även ett förflutet som simmare och har utvecklat alternativa träningsformer för aktivare och hälsosammare bassängträning.

 

______________________________________________________________

Mindfulskola

Mindfulskola har som vision att förmedla kunskaper om hur skolor kan bli bättre på att skapa lugna, trygga och säkra inlärningsmiljöer, där barns hälsa och inlärning sätts i första rummet. För att åstadkomma en så optimal lärandemiljö som möjligt ett första steg att så långt som möjligt undanröja stressframkallande moment. Barn och ungas hjärnor är känsliga och utvecklas under hela deras skoltid. Mycket stress och oro har en negativ inverkan på inlärning och på barn och ungas mentala och fysiska mognad. I en mindfulskola erbjuds skolor f-9 ett utbildningskoncept som sträcker sig från en basmodul över en diplomering av mindfulnessbaserad skola och senare även en fördjupning och ett fortsatt arbete i denna anda.  

 

Nedan ges en beskrivning av dessa olika moduler:

 

1.  Basmodulatt bygga en mindfulskola. I detta paket erbjuds en föreläsning om mindfulskola. Ni får en dag med praktiska tips om hur man kan bygga in massage och meditation i undervisningen. Vidare ges grunderna i mindfulness. Ni får även råd och tips om hur man kan undanröja några vanliga stressorer i lärande miljön.

 

Paket omfattar 1.5 dagar och kostar 8 000 kr exkl. moms. Kompendium ingår i priset.

 

2.  Diplomeringsmodulatt bli en mindfulskola. I detta diplomeringspaket ingår två föreläsningar; barn och stress, pedagoger och stress. Ni får en dag med praktiska övningar i stresshantering för barn/unga och personal. Ni får kunskap om hur ni kan designa klassrummen för att skapa goda lärandemiljöer. Ni får tips om hur man kan komma tillrätta med ljud, ljus och visuella stressorer. Denna modul avslutas med att erbjuda en föräldrarkväll med en föreläsning om mindfulness för föräldrar och tips om hur man kan jobba stressförebyggande med sina barn. Under kvällen sker även diplomeringen.

 

Paket omfattar 2.5 dagar och kostar 15 000 exkl. moms. Utbildningspärm ingår i priset.

 

3.   Fördjupningsmodulatt vara en mindfulskola. I detta fördjupningspaket ingår två föreläsningar; Om barn – leka, lära läka och Mindfulness i klassrummet. Ni får en dag med praktiska övningar som fördjupar redan inhämtad kunskap. Vi följer upp sådant som har gjorts och anvisar råd och handledning för personalen. Vid behov erbjuds fortsatt handledning och konsultativ hjälp.  

 

Kontakt

 

Håkan Nilsson:       0739 043 450                      info@teopedamedica.se

                     

                                                         www.teopedamedica.se

 

       Jag besöker gärna er skola och ger mer information.      

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Politisk retorik

 

Syfte
Att ge deltagare kunskaper om språket som ett verktyg att övertyga.

Mål
Deltagaren skall efter genomförd utbildning ha fått kunskaper teoretiskt och i praktisk tillämpning om och i retorikens olika delar. Hur det verbala och icke verbala kan användas för att argumentera, debattera och övertyga åhörarna.

Målgrupp
Utbildningen riktar sig till dig som idag jobbar politiskt och eller fackligt. Max antal deltagare 16 st.

Arbetsformer
Vi varvar teoretiska pass med praktiska tal, text och bildövningar.

Omfattning
Vi träffas 8 gånger under höstterminen alternativt vårterminen. Vid varje tillfälle avhandlas ett tema, centralt för retoriken och en talövning som genomförs individuellt och i par.

Tid och lokal
Bestäms i överenskommelse med kund.

Utbildare
Håkan Nilsson, utbildning- och organisationskonsult från Vara. Håkan är utbildad i retorik och har lång erfarenhet av att ha utbildad fackliga ledare, skolpersonal och studenter i retorik.

Pris
30 000 kr inkl. moms. Inklusive material (pärm med arbetsmaterial).

 

Innehåll

Tema 1.       Hur blir man en bra talare? Individuell presentationsövning.

Tema 2.       Retorisk medvetenhet. Individuell övning: Whiteboardtal.

Tema 3.       Retoriskt mod. Gruppövning: Medvetet närvarande.

Tema 4.       Icke verbal kommunikation. Analys av kroppsspråket.

Tema 5.       Retorisk metod.Parövning: Övertygande tal.

Tema6.       Retorisk metod. Individuell övning: Lovtal eller klandrande tal.

Tema 7.       Argumentationsanalys. Gruppövning: För och emot.

Tema 8.       Visuell retorik. Analys av bild och text.

 

Anmälan

Du kan anmäla ditt deltagande i kursen till: info@teopedamedica.se

Beloppet betalas in i samband med kursstarten 3/10 på bankgironummer:
5282 – 3739

Du kan även gå in och läsa mer om min verksamhet på: www.teopedamedica.se.

Du når mig på mobilnummer: 0739 043 450.                                       

 

Paket omfattar 2 dagar och kostar 12 000 kr exkl. moms. Utbildningspärm ingår i priset.

Kontakt

 

Håkan Nilsson:       0739 043 450                      info@teopedamedica.se

                     

                                                         www.teopedamedica.se